spelregels

Moet u iets meegeven naar KOM?

Wat wij erg belangrijk vinden is dat kinderen in kleding komen waar ze ‘kind’ in mogen zijn. Dit omdat we veel uiteenlopende activiteiten aanbieden van buitenspel tot schilderen in het atelier of kliederen aan de watertafel en koekjes bakken aan de bar.

De kinderen krijgen hun eigen mandje waarin bijv. een extra setje kleding kan. Tijdens het intakegesprek leggen wij u verder uit hoe we de mandjes gebruiken. Een eigen knuffel en/of speen, eventuele slaapzak kan zelf meegebracht worden. Dit alles voorzien van naam.

KOM voorziet niet in luiers deze moet u zelf meenemen.

Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen we u wat u dagelijks moet meenemen naar het kinderdagverblijf.

Is uw kind ziek?

Wanneer uw kind ziek is of koorts heeft mag het niet naar KOM komen. Een kind dat ziek is hoort thuis te zijn. Wij kunnen niet de individuele aandacht aan het kind geven dat het nodig heeft bij ziekte. Om te bepalen of en wanneer uw kind thuis dient te blijven, hanteren wij de richtlijnen van District Geneeskundige Dienst Maastricht (GGD).

Uw kind mag weer naar KOM komen als het minstens een dag koortsvrij, spuug- en diarreevrij is. Dit om besmetting van de overige kinderen te voorkomen.

Als in het gezin of in de onmiddellijke omgeving van uw kind een besmettelijke ziekte voorkomt, willen wij dit graag van u horen. Wij kunnen dan maatregelen nemen om uitbreiding te voorkomen.

Indien uw kind bij KOM ziek wordt of een ongeval krijgt, nemen wij contact met ú op of met een andere (afgesproken) verzorger. We vragen u uw kind te komen halen wanneer wij vinden dat uw kind werkelijk te ziek is. Een ziek kind verdient individuele zorg en aandacht en brengt risico’s mee voor de andere kinderen.

Is er bij ons plotseling directe medische hulp noodzakelijk, dan zullen we onze huisarts inschakelen.

In geval van ziekte van uw kind is geen restitutie mogelijk. De ziekte dagen komen ook niet in aanmerking voor ruiling.

GGD inspectierapport

Het inspectierapport Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen kunt u hier bekijken.

Wat als u ontevreden bent over KOM? (klachtenprocedure)

Wij streven naar een goede, kwalitatieve en verantwoorde opvang voor uw kind. We staan dan ook altijd open voor u als klant. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij die ten alle tijden graag van u. Is er niet genoeg tijd, dan maken wij graag tijd voor u door een afspraak met u te maken voor een uitgebreider gesprek.

Is het niet mogelijk om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan bestaat er ook nog de mogelijkheid de oudercomissie in te schakelen. (oudercommissie info vindt u bij het infobord)

KOM heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Wendy Jungerius en/of Iris Sanders. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Zie voor het regelement van de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nlhome

bel mij

afspraak

like ons

volg ons

Login